Posts Tagged ‘minery’

การปรับตัวของธุรกิจเครือข่าย

ถ้าบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายไม่มีการปรับตัว อาจจะทำให้บริษัทฯนั้นเกิดผลกระทบได้ เนื่องจากแผนการตลาดแบบเก่าทำให้นักธุรกิจเครือข่ายไม่ได้รับผลตอบแทนได้เต็มที่ ถ้ามีการปรับปรุง จะทำให้ระบบมีความทันสมัย และจะทำให้นักธุรกิจฯมีความกระตือรือร้นที่จะทำธุรกิจเพิ่มขึ้น